Aviso de cookies: Usamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, para análisis estadístico y para mostrarle publicidad. Si continua navegando consideramos que acepta su uso en los términos establecidos en la Política de cookies.

Menú

Ficha de la oferta

FORMADOR/A IMAR0208 MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ

- Industrial

ES NECESITA FORMADOR/A PER LA PRESENTACIÓ I POSTERIOR IMPARTICIÓ DEL CP
IMAR0208 MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ A SANTA COLOMA DE GRAMANET

Formador(a)
FORMADOR/A IMAR0208 MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I EXTRACCIÓ (Industrial)
1 Vacante(s)

SANTA COLOMA DE GRAMENET - Barcelona (Comunidad Autónoma Cataluña)

Requisitos

Experiencia Laboral Al menos 1 año
Estudios mínimos Ingeniería Técnica
Requisitos mínimos
C) Acreditació de la formació i l’experiència professional dels docents
I.- L’acreditació de la formació requerida es realitzarà presentant, juntament amb cada currículum, fotocòpia compulsada del títol o títols que l’acreditin.
II.- L’acreditació de l’experiència professional al sector productiu en el camp de les competències professionals s’acreditarà mitjançant la següent documentació:
a) Per a treballadors assalariats: Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la que varen estar afiliats, on consti l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, I el contracte de treball o certificació de l’empresa on hagin adquirit l’experiència laboral, en els que consti específicament la durada dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual s’ha realitzat l’esmentada activitat.

b) Per a treballadors autònoms o per compte propi: Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la que varen estar afiliats, on s’especifiquin els períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent. I la descripció de l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual es va realitzar.

c) Per a treballadors voluntaris o becaris: Certificació de l’organització o empresa on s’hagi prestat l’assistència on constin, específicament, les activitats i funcions realitzades, l’any en el qual s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a les funcions.

III.- Per acreditar la competència docent caldrà presenta fotocòpia compulsada del Certificat de Professionalitat de “Docència de la Formació Professional per a l’Ocupació” o formació equivalent en metodologia didàctica de formació professional per a adults.
Del requisit establert en el paràgraf anterior estaran exempts:
a) Qui estigui en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o de Mestre en qualsevol de les seves especialitats, d'un títol universitari de graduat en l'àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia, o d'un títol universitari oficial de postgrau en els esmentats àmbits
b) Qui tingui una titulació universitària oficial diferent de les indicades en l'apartat anterior i a més es trobi en possessió del Certificat d'Aptitud Pedagògica o dels títols professionals d'Especialització Didàctica i el Certificat de Qualificació Pedagògica. Així mateix estaran exempts qui acreditin la possessió del Màster Universitari habilitant per a l'exercici de les Professions regulades de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d'Idiomes.
c) Qui tingui una titulació universitària oficial diferent de les indicades en l'apartat anterior i a més es trobi en possessió del títol d'Especialització didàctica expedit pel Ministeri d'Educació o equivalent.
d) Qui acrediti una experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els últims deu anys en formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.”

Contrato

Tipo de contrato Contrato por obra y servicio
Duración 510 HORES
Jornada Laboral Tardes DE DILLUNS A DIVENDRES DE 15:00 A 20:00
Blog Empleo
Noticias de empleo